Uitendaal haalt het beste in u naar boven. Een coach die niet in detail voorschrijft wat moet gebeuren, maar die op een objectieve en onafhankelijke wijze een spiegel voorhoudt

lees verder
Uw motieven en drijfveren worden in kaart gebracht en competenties, valkuilen en kwaliteiten onderzocht. Het resultaat is een gedegen plan van aanpak dat aansluit op wie u bent, wat u wilt en wat u kunt.

Lees verder
Assessment is een waardevol instrument bij competentie-management; het realiseren van synergie tussen het ambitieniveau van mens en organisatie

lees verder
Wie ben ik? Welke kwaliteiten heb ik? Wat past bij mij? Uitendaal Coaching biedt scholieren en studenten een professioneel studiekeuzetraject.


lees verder

Algemene voorwaarden

 1. Opdracht
  De genoemde werkzaamheden worden op de vermelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen met inachtneming van de duur c.q. begin- en eindtijden van de opdracht.

 2. Reiskosten
  Intake- en coachingsgesprekken en assessments vinden in principe plaats op het kantoor van Uitendaal Coaching in Haarlem. Evaluatiegesprekken, trainingen en workshops vinden doorgaans plaats bij de opdrachtgever of op een andere externe lokatie. Voor reiskosten wordt uitgegaan van een vergoeding van
  € 0,28 per kilometer. Indien een cliënt op zijn eigen werkplek gecoached wordt of een assessment op verzoek van de opdrachtgever elders plaatsvindt dan wordt de benodigde reistijd tegen een uurtarief van € 50,- doorberekend.

 3. Betalingen
  Voor het verrichten van de volgens dit contract overeengekomen werkzaamheden ontvangt de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

 4. Intakegesprekken
  Leidt het intakegesprek tot een coachingstraject dan wordt er één uur in rekening gebracht. Leidt het intakegesprek niet tot een coachingstraject dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Evaluatiegesprekken en intakegesprekken bij de opdrachtgever ten behoeve van coaching, assessments en trainingen zijn in principe kosteloos.

 5. Annuleringen
  Een coachingsafspraak kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd kan 50% (bij annulering korter dan 48 uur tevoren) of 100% (bij annulering korter dan 24 uur tevoren) van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Een assessment kan tot 1 week van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor het afzeggen van een assessment 6, 5, 4 of 3 dagen van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering twee dagen of korter van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 6. Zelfstandigheidverklaring
  Opdrachtnemer verklaart werkzaam te zijn als zelfstandige. Eventuele gevolgen van de opdracht op het gebied van fiscale en/of sociale lasten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

 7. Geheimhouding
  Materiaal en informatie die opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel tijdens het verzorgen van werkzaamheden verneemt en waarvan opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt tenzij wettelijke voorschriften opdrachtnemer daartoe verplichten.

 8. Nederlands recht
  Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

2007-2018 Danielle Uitendaal

webdesign: www.michielstam.nl